Skriftemål

I skriftemålet bekjenner den som skrifter sine synder for en prest eller en annen "skriftefar". Presten har kirkens fullmakt til å ta imot skriftemål, og er ved lov bundet til taushet om innholdet i den enkeltes syndsbekjennelse.

Det er lett å tenke at det viktige i et skriftemål er syndsbekjennelsen. Men hovedsaken i skriftemålet er at Gud tilgir syndene mine, når presten tilsier syndsforlatelsen. Guds tilgivelse og nåde akkurat nå og akkurat til meg som skrifter, er skriftemålets gave.

Man kan gå til skrifte i et allment skriftemål eller i et enkeltskriftemål.

Hva Luthers lille katekisme sier om skriftemålet finner du et stykke nede i teksten her.

Allment skriftemål

Her kan du gjøre deg kjent med "det allmenne skriftemålet",gjennom et utdrag av Alterboken av 1920. I Timoteusmessene bruker vi ordningen i Gudstjenestebok for Den norske kirke. Den er imidlertid ikke frigitt for web-publisering. Ordningene er ikke veldig forskjellige.

Almindelig skriftemål

Handlingen begynder med salmesang, og under den går presten for alteret. Etter salmesangen holder presten en tale til de skriftende over et passende skriftord.

Etter skriftetalen siger han:
Lad os bekjende vore synder for Gud og bede!

Derefter beder han én av følgende skriftebønner:

– I –
Kjære Herre Gud! Jeg er et armt, syndig menneske, og har mange ganger krænket dig med tanker, ord og gjerninger, og er uten undskyldning. Men jeg tror på din enbårne Søn, Jesus Kristus, som har lidt døden for at frelse mig, og beder dig for hans skyld: Forlat, forlat mig alle mine synder! Og giv mig din Hellige Ånd, så at jeg må tro ordet om mine synders forladelse, og efter mit hjertes bøn og forsæt fly al synd, og lade din hellige og salige vilje råde i alle ting. Herre, miskunde dig over mig! Amen.

– II –
Jeg arme, syndige menneske bekjender for dig, hellige, almægtige Gud, min skaper og gjenløser, at jeg både er undfanget og født i synd, og mange ganger og på mange måter har syndet mot dig i tanker, ord og gjerninger, så at jeg for dig, retfærdige Gud, er helt skyldig til dom og straf. Derfor flyr jeg til din store barmhjertighet og beder for Jesu Kristi skyld: Gud, vær mig synder nådig! Amen.

(...)

Etter skriftebønnen siger presten til de skriftende:
Sig alle hertil av hjertet amen!
De skriftende svarer: Amen!
Presten:
Træd da frem for Herrens alter og tag på denne eders bekjendelse imot tilsagnet om alle eders synders forladelse!

Når de skriftende derefter knæler om alterringen, siger presten:
Etter vor Herre Jesu Kristi ord og befaling
(og derefter med håndspålæggelse til hver enkelt)
tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse, i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Derefter siger han for hvert knæfald:
Han som begyndte en god gjerning i eder, han fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fred være med eder! Amen.

Handlingen slutter med salmesang.

Til toppen

Enkeltskriftemål

Skriftemål for én enkelt person kan skje på denne måten:

Forut for selve skriftemålshandlingen går vanligvis en sjelesørgerisk samtale.

Ved syndsbekjennelsen og syndstilgivelsen kan den skriftende knele.

 

Innledning

P I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

La oss be sammen.

 

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

Om jeg sitter eller står, så vet du det,

langt bortefra merker du mine tanker.

Om jeg går eller ligger, ser du det,

du kjenner alle mine veier.

Ja, før jeg har et ord på tungen,

vet du det, Herre, fullt og helt.

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,

prøv meg og kjenn mine tanker.

Se om jeg er på den onde vei,

og led meg på evighetens vei.
Salme 139,1-4.23-24

Syndsbekjennelse

P  Bekjenn så dine synder for Gud

Den som skrifter, kan bruke en av følgende syndsbekjennelser:

 

1. Jeg bekjenner ...osv.

Den som skrifter, bekjenner med egne ord.

 

2  Kjære Herre Gud. Jeg har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger og er uten unnskyldning. Men jeg tror på din enbårne Sønn, Jesus Kristus, som har lidt døden for å frelse meg, og ber deg for hans skyld: Tilgi, ja, tilgi meg alle mine synder.

Gi meg din Hellige Ånd, så jeg tror ordet om at mine synder er tilgitt, vender meg bort fra synden og lar din hellige og gode vilje råde i mitt liv. Herre, miskunn deg over meg.

Ordet om binde- og løsemakten

P  Gud være deg nådig og styrke din tro.

Den oppstandne Herre sier til sine disipler: Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen da er de fastholdt. Joh 20,22-23

Syndstilgivelse    Absolusjon

Presten legger hånden på holdet til den som skrifter.

P  Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.

Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag. Fred være med deg.

Avslutning

Fader vår, du som er i himmelen! 

La ditt navn holdes hellig. 

La ditt rike komme. 

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød. 

Forlat oss vår skyld,

som vi og forlater våre skyldnere. 

Led oss ikke inn i fristelse

men frels oss fra det onde. 

For riket er ditt

og makten og æren i evighet. 

Amen.

 

Denne ordningen er et utdrag av Gudstjenestebok for Den norske kirke II: "Kirkelige handlinger. Enkeltskriftemål".

 

Til toppen