Om oss

Timoteusmessene

Timoteusmessene i Trondheim er et gudstjenestefeirende fellesskap innenfor Den norske kirke. Der tar vi vare på den vakre skatten som er betrodd oss ved Den Hellige Ånd som bor i oss, slik Paulus formaner Timoteus og alle senere etterfølgere. Den vakre skatten gir vi videre gjennom forkynnelse som legger vekt på den apostoliske lære, slik vi har fått den i Bibel og bekjennelse, og gjennom å feire gudstjeneste med slitesterk liturgi som har røtter helt tilbake til oldtidens kirke.

Med Skriften som rettesnor

Vi er overbevist om at «hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd». Målt med Skriften som rettesnor faller store deler av forkynnelse og veiledning i dagens kirke gjennom. Guds Ord som lov og evangelium blir avstumpet, slik at gudsbildet fordreies, etiske spørsmål besvart i strid med Skriften, og mot apostelens veiledning blir presteembetet overdratt til kvinner. Slik knuses troens fagre skatt.

Brudd og fellesskap

Dessverre deltar både prester og biskoper i demonteringen av Guds kirke blant oss, også her i Nidaros bispedømme. Slik utdypes brudd i fellesskapet mellom vår kirke og de fleste store kirkesamfunn i verden. Som motvekt søker vi fellesskap med menigheter og bispedømmer som står sammen med oss på ”troens faste grunnvoll”, først og fremst som med menighetene i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Andre er  Missionsprovinsen i Sverige, Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, og partnerne i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid i Norge.

Timoteusteamet, som står bak Timoteusmessene, er nå et gudstjenestefellesskap innenfor Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Messer i kapellet

Omtrent annenhver søndag holdes det Timoteusmesse i kapellet på Zion sykehjem på Strinda i Trondheim. Messene begynner vanligvis kl. 17.00, med påfølgende samtale rundt en kaffekopp. Gjennom innspill fra kirkegjengerne utdypes noe fra prekenen eller selve gudstjenesten.

Timoteusmessene startet i 2000. Ansvarlige for Timoteusmessene er prestene Torgeir Agøy og biskop Thor Henrik With. I Timoteus-teamet bidrar også Aud Agøy som pianist under gudstjenestene og Marianne Leine With med praktisk tilrettelegging.

Statutter for Timoteus gudstjenestefellesskap finner du her. Statuttene ble lagt fram til høring i løpet av høsten 2011, i samtaler etter messene.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Timoteus-fellesskapet!

Torgeir Agøy

F. 1953. Ordinert prest i Dnk 1980. Misjonærtjeneste for Santalmisjonen i Ecuador. Kapellan i Strinda. Vikartjenester i Nidaros.

Tilsynsbrudd med Nidaros biskop 2010. Under tilsyn av biskop i Det lutherske stift i Norge Thor Henrik With, fra 2012.

Thor Henrik With

F. 1951. Ordinert prest i Dnk 1979. Residerende kapellan i Ålesund. Studentprest NKSS i Midt-Norge. Konstituert generalsekretær i Norges Samemisjon.

Kommunionsbrudd med Nidaros biskop 2010. Biskop for Valgmenighetene i nord, nå 2012, fra 2013 kalt Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

25. nov. 2011

Statutter for Timoteus gudstjenestefellesskap

Vedtatt av Timoteusteamet 13. november 2011

Hva Timoteus gudstjenestefellesskap er, og dets grunnlag

1.       Timoteus gudstjenestefellesskap er et nattverdfeirende fellesskap av døpte mennesker som bekjenner kristen tro i samsvar med Timoteus gudstjenestefellesskap grunnlag (punkt 2).

2.       Timoteus gudstjenestefellesskap bygger på Den hellige skrift og de oldkirkelige og reformatoriske bekjennelsesskrifter, Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske trosbekjennelse og Luthers lille katekisme. Også den temporære bekjennelse Kirkens Grunn er retningsgivende for fellesskapet.

I samsvar med dette grunnlaget forstås Guds Ord som lov og evangelium, forankret i Skriftens gudsbilde. Innenfor denne rammen besvares etiske spørsmål slik Skriften veileder.

3.       Timoteus gudstjenestefellesskap lever i ubrutt fortsettelse av Den norske kirkes oldkirkelige og reformatoriske åndelige arv og verner om den.

Dette innebærer blant annet at gudstjenestefellesskapet fastholder den bibelske og allmennkirkelige fordeling av tjenester i menighetene mellom kjønnene, og fastholder Skriftens lære om ekteskapet som eneste rette ramme for samlivet mellom én kvinne og én mann, og bare mellom dem. Det fastholder også menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelsen til en naturlig død.

Biskoper og prester som lærer eller handler i strid med dette, bryter med kirkens enhet i Kristus, og stiller seg dermed utenfor kirkens oldkirkelige og reformatoriske fellesskap.

De faste nattverdgjestene

4.       Personer som er døpt og bekjenner troen, som ikke har stilt seg utenfor kirkens fellesskap med liv eller lære, og som tilkjennegir at de ønsker å slutte seg til Timoteus gudstjenestefellesskap og respektere og verne om det, (kfr. 1-3) innføres i fortegnelsen over Timoteus gudstjenestefellesskaps faste nattverdgjester.

5.       Alle er velkommen til å komme til gudstjeneste og gjøre seg kjent med Timoteus gudstjenestefellesskap. Timoteus gudstjenestefellesskaps måler er at gudstjenestedeltakerne i sin tid innføres i fortegnelsen over faste nattverdgjester.

Myndighet og ansvar

6.       Timoteus gudstjenestefellesskaps prest/prester fastsetter liturgier for fellesskapets gudstjenester og forretter dem.

7.       Timoteusteamet består av prester og tjenestegjørende lekfolk som samarbeider om å feire Timoteusmesser og gjennomføre andre samlinger og tiltak. Timoteusteamet supplerer seg selv.

8.       Timoteus gudstjenestefellesskaps prest/prester leder Timoteusteamets arbeid.

9.       Timoteusteamet velger Timoteus gudstjenestefellesskaps kasserer.

10.   Timoteusteamet tegner sammen på vegne av Timoteus gudstjenestefellesskap.

11.   Årlig fremlegger Timoteusteamet en oversikt over gudstjenester og andre samlinger og tiltak i gudstjenestefellesskapet. Dette skjer på en åpen samling i tilknytning til en messe. Gudstjenestedeltakerne kommenterer oversikten og fremsetter forslag som angår virksomheten.

12.   Årlig framlegger kassereren revidert regnskap for offer og andre inntekter og utgifter i Timoteus gudstjenestefellesskap. Dette skjer på en åpen samling i tilknytning til en Timoteusmesse. De faste nattverdgjestene velger revisor for neste års regnskap.

Videre fellesskap

13.   Timoteus gudstjenestefellesskap søker enhet og fellesskap med liknende gudstjenestefellesskap og valgmenigheter.

Endringsbestemmelser

14.   Disse statuttene kan bare endres av Timoteusteamet, etter at gudstjenestedeltakerne er hørt i en åpen samling i tilknytning til en Timoteusmesse, men likevel ikke mot votum fra Timoteus gudstjenestefellesskaps prest/prester, eller, i tilfelle, biskop.

15.   Dersom Timoteus gudstjenestefellesskap opphører, tilfaller dets midler og eiendeler Valgmenighetene i nord.


Velkommen som fast nattverdgjest i Timoteusfellesskapet!

 

Meld deg til en av oss i Timoteusteamet!

Til toppen